Tổng đài PABX CP1696 - 8 đường vào 48 máy lẻ – Giá đại lý