KX-TDA0194 - CARD DISA TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG 4 KÊNH VÀ VOICEMAIL – Giá đại lý