IP-COM G1008 8 GIGABIT ETHERNET SWITCH – Giá đại lý