GSM GATEWAY DINSTAR UC2000-VA-1G V122 – Giá đại lý