BỘ KIỂM SOÁT VÀO RA ĐỘC LẬP DS-K1T501SF – Giá đại lý