Giải ngố về cơ chế chống virus trên USB an toàn của Việt Nam: Chống lâ – Giá đại lý