Tổng đài PABX MS108 - 1 đường vào bưu điện 8 máy lẻ nội bộ – Giá đại lý