Tổng đài PABX CP832 - 4 đường vào 16 máy lẻ – Giá đại lý