KX-TDA0192 - CARD DISA TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG 2 KÊNH VÀ VOICEMAIL – Giá đại lý