KX-TDA0188 - CARD TRUNG KẾ E1 30 KÊNH THOẠI – Giá đại lý