Box ở cứng 2.5 inch USB type-C Vention KDGW0 – Giá đại lý